Universitetslektor/Universitetsadjunkt hos Örebro universitet / Örebro University


Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i måltidskunskap och värdskap med inriktning professionellt matlagningshantverk/gastronomi för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är måltidskunskap och värdskap

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet söker nu en person som inom utbildning och forskning vill vara med att utveckla framtidens hållbara gastronomi (mat, dryck och måltider).
Institutionen är beläget i vackra Bergslagen vid eget campus i Grythyttan med 175 studenter och ett 30 tal anställda. Inom grundutbildning erbjuds de två kandidatprogrammen Kulinarisk kock och måltidskreatör samt Sommelier och måltidskreatör. På avancerad nivå är det möjligt att läsa kurser som leder till en ettårig magisterexamen. Vid institutionen bedrivs även forskarutbildning och forskning inom ämnet måltidskunskap.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.
Anställningen avser i huvudsak arbetsuppgifter i kurser med inriktning professionellt matlagningshantverk och gastronomi inom kandidatprogrammet Kulinarisk kock och måltidskreatör. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kurs- och undervisningsplanering, schemasättning, genomförande av både teoretisk undervisning och praktiska/laborationsbaserade matlagningsmoment, examination, kursutvärdering med tillhörande analys samt kursutveckling.
Dessutom förväntas man aktivt bidra till kursutveckling tillsammans med institutionens lärarlag.
I arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med institutionens forskargrupper bidra till forskningsprojekt inom matlagningshantverk, gastronomi, sensorik och hållbarhet. En disputerad lektor förväntas även söka forskningsanslag och tillsammans med andra forskare generera vetenskapliga publikationer samt handledning av doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvarande magisterexamen.
Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.
Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer stor vikt läggas vid erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och kompetens inom områden relaterade till måltidskunskap såsom hållbar gastronomi, måltidsupplevelse samt mat och hälsa.
Pedagogisk skicklighet
Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall förpedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.
Den pedagogiska skickligheten för en universitetslektor ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.
Vi bedömning kommer särskild stor vikt att läggas vid god undervisningsförmåga. Bedömningen baseras på tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning, både teoretisk undervisning inom gastronomi som praktiska/laborationsbaserade matlagningsmoment.
Den pedagogiska skickligheten för en universitetsadjunkt ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.
Vid bedömningen kommer särskild stor vikt att läggas vid god undervisningsförmåga. Bedömningen baseras på tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning, både teoretisk undervisning inom gastronomi som praktiska/laborationsbaserade matlagningsmoment vid universitet och högskola alternativt verksamheter utanför högskolan. Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av kursutveckling inom fältet matlagningshantverk/gastronomi
Övriga bedömningsgrunder
Anställningen kräver fördjupade expertkunskaper om praktiska färdigheter och handhavandet av råvaror, livsmedel, matlagningsmetoder och tekniker. Även kunskap om menyplanering och betydelsen av sensorisk kvalitet för måltider krävs. Annan kompetens i kombination med relevant mångårig erfarenhet från professionellt matlagningshantverk kan prövas motsvarande magisterexamen.
Arbetsuppgifterna kräver god samarbets- och initiativförmåga samt god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
För anställningen krävs förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Kandidater som inte uppfyller språkkravet förväntas förvärva muntlig och skriftlig förståelse för svenska inom två år från anställningens start.

Information

Anställningen är 80 %, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tjänstgöringsort är Grythyttan där campusbaserad undervisning sker.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Helene Gustafsson 019-30 20 09, helene.gustafsson@oru.se eller Prefekt Ute Walter 019–30 20 36, ute.walter@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj (för sökande till lektor)
  • Publikationslista
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2022-08-15. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Länk till den här sidanhttps://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=8936&rmlang=SE

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på DSKD CareerGate