Universitetslektor i fysik med inriktning mot nukleär instrumentering, analys och metodologi för kärnvapennedrustning at Uppsala Universitet

Universitetslektor i fysik med inriktning mot nukleär instrumentering, analys och metodologi för kärnvapennedrustning

Publicerad: 2022-05-05
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) grundades 2021 på regeringsinitiativ för att fungera som ett tvärvetenskapligt nationellt kunskapscentrum för forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet med målet att bidra till en säkrare värld. Centrumet omfattar såväl icke-tekniska som tekniska arbetsgrupper med kompetenser som inkluderar freds- och konfliktforskning, kärnfysik, artificiell intelligens och statsvetenskap.
Som en del av AMC tillhandahåller Institutionen för fysik och astronomi, Avdelningen för tillämpad kärnfysik, en omfattande forskningsmiljö som är väl rustad för att hantera tekniska och fysikaliska aspekter av kärnvapennedrustning. Forskningen vid avdelningen för tillämpad kärnfysik är baserad på utveckling av detektionstekniker och analysmetoder där fokus ligger på nuvarande och framtida kärnenergisystem. Särskilt kan nämnas forskning rörande kärnämneskontroll, studier av fissionsmekanismer, studier av fusionsplasmor och materialforskning med hjälp av jonstrålar.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.
Avdelningen för tillämpad kärnfysik, bestående av ca 40 anställda, finansieras till stor del genom nationella och internationella externa finansiärer, myndigheter och svensk kärnkraftsindustri. Avdelningen är placerad på Ångströmlaboratoriet och utgör en stark forskningsmiljö inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. Avdelningen förfogar över infrastrukturer som till exempel datorkluster, kärnfysiklaboratorier och från och med 2022 neutronbestrålningsanläggningen NESSA som kommer att utgöra en av norra Europas mest intensiva neutronkällor avsedda för både forsknings- och utbildningsändamål. Avdelningen har även tillgång till Tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet.
Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Lektoratet inrättas inom Institutionen för fysik och astronomi och placeras vid Avdelningen för tillämpad kärnfysik. De tekniska aspekterna inom områdena icke-spridning och kärnvapennedrustning är viktiga eftersom de tillhandahåller de tekniska medel (tillvägagångssätt, koncept och verktyg) som krävs för att utvärdera efterlevnaden av avtal och fördrag. Utveckling av tekniska hjälpmedel ökar också sannolikheten att framtida förhandlingar om avtal och fördrag blir framgångsrika.
Innehavaren av tjänsten förväntas vara forskningsledare för de tekniska och fysikaliska aspekterna av kärnvapennedrustning vid UU och bygga upp en ny forskargrupp med detta fokus, samt i harmoni och samarbete med befintliga forskargrupper vid avdelningen.
Innehavaren av tjänsten förväntas också vara ledare för den tekniska verksamheten inom AMC och interagera med de andra arbetsgrupperna inom AMC samt med internationella experter och samarbetspartners.
Det huvudsakliga forskningsområdet är utvecklingen av strategier och medel för att stödja den globala kärnvapennedrustningsprocessen. Detektion av joniserande strålning är centralt i detta sammanhang och därför förväntas forskningen omfatta utveckling av icke-destruktiva mät- och analysmetoder. Vidare förväntas innehavaren av tjänsten formulera specifika forskningsfält med hänsyn till samarbete med forskningen på avdelningen samt inom AMC.

Arbetsuppgifter:

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander, examens- och projektarbeten. I tjänsten ingår att leda och utveckla avdelningens verksamhet inom AMC och innehåller administrativa uppgifter såsom budgetplanering och utarbetande av forsknings- och utbildningsstrategier i samarbete med avdelningens ledningsgrupp.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
  • I tjänsten ingår även att utveckla en forskningsmiljö attraktiv för externa finansiärer och att aktivt söka och ansöka om extern finansiering. Här ingår också att initiera och delta i samverkan, information och kunskapsspridning till det omgivande samhället kring institutionens verksamhet.

Behörighetskrav:

  • Doktorsexamen inom fysik, kärnteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskapligsom pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer mycket stor vikt att läggas vid forskningsmeriter inom de tekniska och fysikaliska aspekterna av kärnvapennedrustning. Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av instrumentutveckling och erfarenhet av olika simuleringsverktyg. Erfarenhet av avancerade analysmetoder, exv. maskininlärning och artificiell intelligens tillmäts betydelse.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.
Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av att undervisa på både grundläggande och avancerad nivå samt erfarenhet av att utveckla, planera och genomföra hela kurser inom fysik. Erfarenhet av livslångt lärande tillmäts vikt.
Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.
Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Erfarenhet av att samverka/samarbete med internationella aktörer inom nedrustning och icke-spridning är således meriterande.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Ytterligare information
Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.
Uppsala universitetets anställningsordning
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning
Instruktioner för ansökan om anställning
Upplysningarom anställningen lämnas av: om anställningen lämnas av universitetslektor Michael Österlund, e-post: michael.osterlund@physics.uu.se; professor Stephan Pomp, e-post: stephan.pomp@physics.uu.se
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Tillträde: 2022-10-01 eller efter överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Välkommen med din ansökan senast den 29 juli 2022, UFV-PA 2022/1211.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi
Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se
Referensnummer: UFV-PA 2022/1211
Sista dag för ansökan: 2022-07-29 Sök jobbet

Remember to mention that you found this position on DSKD CareerGate